Kontakt

Tylicz ul. Sportowa
Teren klubu sportowego "Przełęcz"

Tel: 500-725-750

Regulamin

 1. Tor kartingowy prowadzony jest przez firmę „Adrenalina” Mariusz Nykaza zwanego dalej organizatorem.
 2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Uiszczenie opłaty wstępu jest równoznaczne z poświadczeniem, iż Uczestnicy toru i ich opiekunowie zapoznali się z niniejszym Regulaminem, akceptują go i są świadomi wynikających z niego konsekwencji.
 4. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 8 lat. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów.
 5. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty wstępu oraz przeszkolenie.
 6. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora.
 7. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy.
 8. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów organizatora, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów:
 • Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).
 • W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
 • Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogły by zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.
 • Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
 • Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.
 • Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez organizatora.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość
  przypadkowego oparzenia.
 • Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
 • Każdy z Uczestników korzysta z Toru na własną odpowiedzialność i w razie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu nie będzie miał prawa rościć pretensji do Organizatora.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo, wykluczyć Uczestnika wyścigu bez podania przyczyny.
 • Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu miedzy startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.
 • Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.